18 Şubat 2014 Salı

Sure Başlangıçları (Suyuti)

Kur’an’daki 114 surenin tamamını Suyuti (911/1505) Başlangıç itibariyle 10 grupta toplayıp, şu başlıklar altında incelemiştir:
1)Allah’ı övme ile başlayan 14 tanedir.
a) Elhamdulillah ile başlayanlar: Fatiha, En’am, Kehf, Sebe’, Fatır.
b) Tebareke ile başlayanlar: Furkan, Mülk.
c) Tesbih ile başlayanlar: İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabun, A’la.

2)Hurufu Mukatta’a ile başlayan 29 tanedir.
a) Tek harfliler: Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem)
b) İki harfliler: Tâ-Sîn. (Neml) Yâ-Sîn (Yasin) Hâ-Mîm (Mü’min, Fussilet, Casiye, Ahkaf, Zuhruf, Duhan) Tâ-Hâ (Taha)
c) Üç harfliler: Elif-Lâm-Mîm. (Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde) Elif-Lâm-Ra. (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas, Şuara)
d) Dört harfliler: Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (A’raf) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Ra’d) e) Beş harfliler: Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf (Şura)

3)Nida ile başlayan 10 tanedir.
a) Ey insanlar ile başlayanlar: Nisa, Hac
b) Ey iman edenler ile başlayanlar: Maide, Hucurat, Mümtahine
c) Ey Nebi ile başlayanlar: Ahzab, Talak, Tahrim
d) Ey bürünüp sarınan ile başlayanlar: Müzzemmil, Müddessir.

4)Haber cümlesi ile başlayan 21 tanedir.
İsim, fiil veya edatlarla başlatılmıştır. Enfal, Tevbe, Nahl, Enbiya, Mü’minun, Nur, Zümer, Muhammed, Fetih, Kamer, Rahman, Mücadele, Hakka, Mearic, Nuh, Abese, Kadr, Beyyine, Karia, Tekasür, Kevser.

5)Yemin ile başlayan 17 tanedir.
a) Vav ile başlayanlar: Saffat, Zariyat, Tur, Necm, Mürselat, Naziat, Buruc, Tarık, Fecr, Şems, Leyl, Duha, Tin, Adiyat, Asr.
b) La Uksimu ile başlayanlar: Kıyame, Beled.

6)Şart ile başlayan 7 tanedir.
“İza” ile başlar. Vakıa, Münafikun, Tekvir, İnfitar, İnşikak, Zilzal, Nasr.

7)Emir ile başlayan 6 tanedir.
a) Kul ile başlayanlar: Cin, Kâfirun, İhlas, Felak, Nas.
b) İkra ile başlayan: Alak.

8)Soru ile başlayan 6 tanedir.
a) “E” ile başlayanlar: İnşirah, Fil, Maun.
b) Hel ile başlayanlar: İnsan, Ğaşiye.
c) “An” ile başlayanlar: Nebe.

9)Dilek ile başlayan 3 tanedir.
a) “Veyl” ile başlayanlar: Mutaffifin, Hümeze.
b) “Tebbet” ile başlayan: Leheb.

10)Ta’lil ile başlayan 1 tanedir. Kureyş.