Tefsir Kitapları

Hicri
MÜFESSİR
TEFSİRİN ADI
1.Yüzyıl
127
Süddi
150
Mukatil Bin Süleyman
2.Yüzyıl
204
Şafii, Ebû Abdillâh
207
Ferra, Yahyâ B. Ziyâd
211
Abdürrezzak Es-San‘anî
215
Ahfeş el-Evsat
3.Yüzyıl
303
Nesai
310
Taberi, Muhammed b.Cerîr
310
Taberi, Muhammed b.Cerîr (Türkçe)
311
Zeccac
322
İsfahânî, Ebû Müslim
327
İbn Ebu Hatim
338
Nehhas
370CessasAhkâmü’l-Kur’ân
373
Semerkandî, Ebü’l-Leys
399
İbn Ebu Zemenin
4.Yüzyıl
427
Salebi, Ebu İshak
437
Mekkî b. Ebû Tâlib
450
Maverdi
468
Vahidien-Nîsâbûrî
468
Vahidien-Nîsâbûrî (Türkçe)
5.Yüzyıl
516
Begavî, Ferrâ
538
Zemahşeri
541
İbn Atiyye,el-Endelusi
597
İbn ül Cevzi, Ebul Ferec (Türkçe)
6.Yüzyıl
606
Fahreddin er-Razî
606
Fahreddin er-Razî (Türkçe)
638
İbnü’l-Arabî, Muhyiddin (Türkçe)
671
Kurtubi
671
Kurtubi (Türkçe)
685BeyzaviEnvarü’t-Tenzil Ve Esrarü’t-Te’vil
685
Beyzavi-Muhtasar-(Türkçe)
7.Yüzyıl
710
Nesefi
710Nesefi (Türkçe)Medarikü't-tenzil
741
İbn Cüzey,el-Gırnâtî
745
Ebu Hayyan el-Endelüsi
751İbn Kayyim el-CevziyyeBedai‘u't-tefsir
751
İbn Kayyim el-Cevziyye (Türkçe)
774
İbn Kesir
774
İbn Kesir (Türkçe)
8.Yüzyıl
 864Celaleddin Mahalli & SuyutiTefsir'ul-Celaleyn
 864Celaleddin Mahalli & Suyuti(Türkçe)Tefsir'ul-Celaleyn
875
Sealibî, Ebû Zeyd
880
İbn Adil, ed dimeşki
9.Yüzyıl
911Celâleddîn es-Suyûtîed-Durru’l-Mensur
911
Celâleddîn es-Suyûtî (Türkçe)
982
Ebüssuûd Efendi
10.Yüzyıl Sonrası (Miladi)
1834
Şevkani
1914Cemaleddin el-KasımîMehâsin'ut-te'vil
  1935Reşid RızaTefsir'ül-Menar
  1942Elmalılı Hamdi YazırHak Dini Kur'an Dili
1942Elmalılı Hamdi Yazır (Osmanlıca)Hak Dini Kur'an Dili
1966Seyyid Kutup (Türkçe)Fî Ẓılâli’l-Ḳurʾân
1973İbn Aşur, Muhammed Tâhiret-Taḥrîr ve’t-tenvîr
1979Mevdudi (Türkçe)Tefhimu'l-Kuran
1984İzzet Derveze (Türkçe)et-Tefsîrü’l-ḥadîs
1998Aişe Abdurrahmanet-Tefsîrü’l-beyânî li’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm
2015Muhammed Ali es-Sâbûnî (Türkçe)Safvetü’t-tefasir

 Esbab-ı Nüzul