Tefsir Kitapları

Hicri
MÜFESSİR
TEFSİRİN ADI
1.Yüzyıl
127
Süddi
150
Mukatil Bin Süleyman
2.Yüzyıl
204
İmam Şafii (Muhammed Bin İdris)
207
Ferra (Yahya Bin Ziyad)
211
San'ani
215
Ahfeş el Evsat
3.Yüzyıl
303
Nesai
310
İbn Cerir-i Taberi
310
İbn Cerir-i Taberi (Türkçe)
311
Zeccac
322
İsfahani (Ebi Muslim-)
327
İbn Ebu Hatim
338
Nehhas
373
Semerkandi (Ebul Leys es-)
399
İbn Ebu Zemenin
4.Yüzyıl
427
Salebi (Ebu İshak es-)
437
Mekki bin Ebu Talip
450
Maverdi
468
Neysaburi (Ahmet el Vahidi-)
468
Vahidi (Ahmet Bin Muhammed-)
468
Vahidi (Türkçe)
5.Yüzyıl
516
Beğavi (Ferra)
538
Zemahşeri
541
İbn Atiyye (Endelusi)
597
İbn ül Cevzi (Ebul Ferec-)
6.Yüzyıl
606
Fahreddin Razi
606
Fahreddin Razi (Türkçe)
638
İbn Arabi (Türkçe)
671
Kurtubi
671
Kurtubi (Türkçe)
685
Beydavi
7.Yüzyıl
710
Nesefi
741
İbn Cüzey el Kelbi
745
Endelusi (Ebu Hayyan el-)
751
İbn Kayyim El Cevziyye
774
İbn Kesir
774
İbn Kesir (Türkçe)
8.Yüzyıl
875
Sealebi Maliki (Ebi Zeyd-)
880
İbn Adi ed Dimeşki
10.Yüzyıl Sonrası(Miladi)
1459
Celaleddin-Suyuti & Mahalli
1505
Suyuti (Celaleddin-)
1574
Ebus Suud
1834
Şevkani
1914
Kasımi (Cemaleddin-)
1935
Muhammed Reşit Rıza
1942
Elmalılı Hamdi Yazır
1942
Elmalılı Hamdi Yazır (Osmanlıca)
1966
Seyyid Kutup (Türkçe)
1973
İbn Aşur
1979
Mevdudi (Türkçe)
1984
İzzet Derveze (Türkçe)
1998
Aişe Abdurrahman
2009
Kurul

Sabuni (Türkçe)