Tefsir Kitapları

Hicri
MÜFESSİR
TEFSİRİN ADI
1.Yüzyıl
128
Süddi
150
Mukatil Bin Süleyman
2.Yüzyıl
204
İmam Şafii (Muhammed Bin İdris)
207
Ferra
211
Sanani
215
Ahfeş
3.Yüzyıl
303
Nesai
310
İbn Cerir-i Taberi
310
İbn Cerir-i Taberi (Türkçe)
311
Zeccac
322
Asfahani (Ebi Muslim-)
327
İbn Ebi Hatim
338
Nuhas
375
Semerkandi (Ebul Leys es-)
399
İbn Ebi Zemenin
4.Yüzyıl
428
Salebi (Ebu İshak es-)
437
Mekki Kaysi
450
Maverdi
468
Neysaburi (Ahmet el Vahidi-)
468
Vahidi (Ahmet Bin Muhammed-)
468
Vahidi (Türkçe)
5.Yüzyıl
516
Beğavi
538
Zemahşeri
546
İbn Atiyye (Endelusi)
597
İbn ül Cevzi (Ebul Ferec-)
6.Yüzyıl
604
Fahreddin Razi
604
Fahreddin Razi (Türkçe)
638
İbn Arabi (Türkçe)
671
Kurtubi
671
Kurtubi (Türkçe)
691
Beydavi
7.Yüzyıl
701
Nesefi
741
İbn Cüzey el Kelbi
745
Endelusi (Ebu Hayyan el-)
751
İbn Kayyim El Cevziyye
774
İbn Kesir
774
İbn Kesir (Türkçe)
8.Yüzyıl
875
Sealebi Maliki (Ebi Zeyd-)
880
İbn Adi ed Dimeşki
10.Yüzyıl Sonrası(Miladi)
1505
Suyuti (Celaleddin-)
1505
Celaleddin-Suyuti & Mahalli
1574
Ebus Suud
1834
Şevkani
1888
İzzet Derveze (Türkçe)
1914
Kasımi (Cemaleddin-)
1942
Elmalılı Hamdi Yazır
1942
Elmalılı Hamdi Yazır (Osmanlıca)
1947
Muhammed Reşit Rıza
1966
Seyyid Kutup (Türkçe)
1973
İbn Aşur
1979
Mevdudi (Türkçe)
1998
Aişe Abdurrahman
2009
Kurul

Sabuni (Türkçe)