Tefsir Kitapları

Hicri
Müfessir
Tetsirin Adı
1.Yüzyıl
127
150
2.Yüzyıl
204
207
211
215
3.Yüzyıl
303
310
310
311
322
327
333
338
370 Cessas Ahkâmü’l-Kur’ân
373
399
4.Yüzyıl
427
437
450
468
468
5.Yüzyıl
516
538
538
Zemahşeri (Türkçe)
541
597
6.Yüzyıl
606
606
638
671
671
685 Beyzavi Envarü’t-Tenzil Ve Esrarü’t-Te’vil
685
7.Yüzyıl
710
710 Nesefi (Türkçe) Medarikü't-tenzil
741
745
751 İbn Kayyim el-Cevziyye Bedai‘u't-tefsir
751
774
774
8.Yüzyıl
 864 Celaleddin Mahalli & Suyuti Tefsir'ul-Celaleyn
 864 Celaleddin Mahalli & Suyuti(Türkçe) Tefsir'ul-Celaleyn
875
880
9.Yüzyıl
911 Celâleddîn es-Suyûtî ed-Durru’l-Mensur
911
982
982
Ebüssuûd Efendi (Türkçe)
Miladi
1725
1809
İbn Acîbe (Türkçe)
1834
1914 Cemaleddin el-Kasımî Mehâsin'ut-te'vil
  1935 Reşid Rıza Tefsir'ül-Menar
  1942 Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili
1942 Elmalılı Hamdi Yazır (Osmanlıca) Hak Dini Kur'an Dili
1966 Seyyid Kutup (Türkçe) Fî Ẓılâli’l-Ḳurʾân
1973 İbn Aşur, Muhammed Tâhir et-Taḥrîr ve’t-tenvîr
1979 Mevdudi (Türkçe) Tefhimu'l-Kuran
1984 İzzet Derveze (Türkçe) et-Tefsîrü’l-ḥadîs
1998 Aişe Abdurrahman et-Tefsîrü’l-beyânî li’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm
2015 Vehbe ez-Zühaylî (Türkçe) et-Tefsîru’l-Münîr
2021 Muhammed Ali es-Sâbûnî (Türkçe) Safvetü’t-tefasir

  Esbab-ı Nüzul